Regulamin

/Regulamin
Regulamin 2018-03-30T11:08:25+02:00

Regulamin Sklepu Internetowego Funny Day s.c.

Informacje Ogólne
Właścicielem sklepu Funny Day jest:
Funny Day s.c. ; 95-200 Pabianice, ul. Jasna 96 , NIP: 731-204-44-36

Regulamin Zakupów
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Funny Day

1. Sklep internetowy Funny Day zwany w dalszej części regulaminu Sprzedawcą prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sprzedawcę wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sprzedającego pełnej opłaty za zamówienie.
3. Konsumentami Sprzedawcy mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

4. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sprzedawcy poprzez wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sprzedającym za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.

5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową.

6. Złożone zamówienie Konsument powinien potwierdzić w ciągu 5 dni. Do momentu otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone w w/w terminie są automatycznie anulowane.

7. Sprzedawca prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Konsument zalega wobec Sprzedawcy z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.

9. Płatności za zamówione produkty można dokonać korzystając z metod płatności dostępnych w serwisie Platnosci.pl, PayPal lub przelewem na konto Funny Day. Szczegóły dotyczące dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce płatności.

10. Regulaminowy termin płatności za złożone zamówienie to pięć dni roboczych.

11. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
11.1 w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sprzedawcy,
11.2 w przypadku zamówień płatnych przez serwis Platnosci.pl oraz PayPal – w chwili poprawnej autoryzacji transakcji.

12. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

13. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sprzedawcę o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

14. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres za pośrednictwem dostępnych u Sprzedawcy usług spedytorskich, np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki i pakowania zgodnie z tabelą kosztów wysyłki zamieszczoną w zakładce koszty wysyłki.

15. W dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.

16. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Funny Day są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

17. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sprzedawcy podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

18. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem funnyday@interia.pl, podając nr zamówienia, do momentu dokonania płatności.

19. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

20. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta.

21. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sprzedawca i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

22. Zgodnie z brzmieniem ustawy “Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sprzedawcę: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

23. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania tutaj.

24. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (np. paragon lub faktura) oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

25. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sprzedawca zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

26.W przypadku zwrotu lub wymiany w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na kartę, w szczególnych przypadkach mogą być zwracane na konto zagraniczne.

27. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym >>tutaj<<, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

28. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem funnyday@interia.pl

29. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

30. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez sklep internetowy Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sprzedawcy pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nie przekraczającej 12zł (słownie: dwanaście złotych). Jednocześnie Sprzedawca informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu internetowego Sprzedawcy za pobraniem.

31. Informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

32. Kolory wyrobów przedstawionych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora, a wygląd rzeczywisty oferowanych artykułów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

33. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia
25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Klient uprawniony jest także do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

ZWROTY I WYMIANY

ZWROT TOWARU:
Masz pełne prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (prawo odstąpienia od umowy sprzedaży).
Nie musisz podawać powodu zwrotu (odstąpienia), chociaż będziemy wdzięczni za taką informację – wykorzystamy ją przy konstruowaniu oferty sklepu i ulepszaniu jego działania.

KROK PO KROKU – JAK ZWRÓCIĆ TOWAR?
Odeślij przesyłkę na swój koszt, korzystając z formularza zwrotu dołączonego do przesyłki lub własnoręcznie sporządzonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Wypełnij go dokładnie, pamiętając o wyraźnym wpisaniu numeru konta bankowego oraz o podpisaniu dokumentu.
Zapakuj zwracany produkt i wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub dostarczonym przez nas formularzem zwrotu oraz oryginałem lub kopią dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) odeślij na adres:

Funny Day S.C.
Ul. Jasna 96
95-200 Pabianice
Polska

PAMIĘTAJ:
Zwrotu dokonujesz na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Nie zapomnij dołączyć oryginału lub kopii dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
Nie wysyłaj do nas przesyłek “za pobraniem” – nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.
Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłki i tempo jej dostarczenia polecamy odsyłanie towarów firmą kurierską lub korzystając z opcji pocztowej “Potwierdzenie nadania” / “Paczka polecona”.

WYMIANA TOWARU:
Jeśli chcesz wymienić produkt, zwróć go, a następnie złóż nowe zamówienie.